Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
RFR37664Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
RFR37608Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
RFR375WGDrone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
RFR3763EDrone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni
RFR376F3Drone abattu de Kingsweston House, Bristol, Royaume-Uni