'–†—É—Å—∫–∏– π–∞: –É–∏–Ω– ª–∞–æ–≤, –ú–∏—∞–∏– ª–∞ –ü– ª–∏–http://www.rusgeneral.ru/general d.html–ò–æ–∑—á; avant 1906 QS:P,+1906-00-00T00:00:00Z/7,13º∞–ª Æ ª– – –00 – –00 –  –  – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – –00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00 – – – – – –00–00–00
RM2BDC737'–†—É—Å—∫–∏– π–∞: –É–∏–Ω– ª–∞–æ–≤, –ú–∏—∞–∏– ª–∞ –ü– ª–∏–http://www.rusgeneral.ru/general d.html–ò–æ–∑—á; avant 1906 QS:P,+1906-00-00T00:00:00Z/7,13º∞–ª Æ ª– – –00 – –00 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00 – – – – – –00–00–00
'–†—É—Å—∫–∏– π–∞–∫ : –ö–æ–Ω–¥—∏—à—É– ì, –– µ–º—ë–Ω –ü–µ—ç—∞–∞–∞–∞–∏–∫–∏–∑–∞–∫–†–∫–∞–∏–∏–∫–∫–∞–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=30; auteur inconnu; '
RM2BDER96'–†—É—Å—∫–∏– π–∞–∫ : –ö–æ–Ω–¥—∏—à—É– ì, –– µ–º—ë–Ω –ü–µ—ç—∞–∞–∞–∞–∏–∫–∏–∑–∞–∫–†–∫–∞–∏–∏–∫–∫–∞–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=30; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∞–∫–∏– π–∞–∫–– ª–∏– ì–∞–∞–∞–∏–∑–∞–∫–†–∫–∏–∏–∫–∞–∫–∞–∏–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=29; auteur inconnu; '
RM2BDH5MM'–†—É—∫—∞–∫–∏– π–∞–∫–– ª–∏– ì–∞–∞–∞–∏–∑–∞–∫–†–∫–∏–∏–∫–∞–∫–∞–∏–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=29; auteur inconnu; '
'–†—É—′Å—∫–∏– π–∞–∞: –ú–∏–º– ì–µ–≤, –ï–≥–æ—∞–∞–∞–∏–∑–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∞–∞–∞–∫–†–∫–∞–∫–∏–∏–∫–∏–∞– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=28; auteur inconnu; '
RM2BDF28R'–†—É—′Å—∫–∏– π–∞–∞: –ú–∏–º– ì–µ–≤, –ï–≥–æ—∞–∞–∞–∏–∑–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∞–∞–∞–∫–†–∫–∞–∫–∏–∏–∫–∏–∞– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=28; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∞– π– ª–∏–∫ : – µ–∞–æ−É—ª–∏– ª–∏–∏– ì–∞–∞–∞–∏–∑–∞–∫–†–∫–∞–∞–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∏–∞–∏–∫–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=26; auteur inconnu; '
RM2BDH5F5'–†—É—∫—∞– π– ª–∏–∫ : – µ–∞–æ−É—ª–∏– ª–∏–∏– ì–∞–∞–∞–∏–∑–∞–∫–†–∫–∞–∞–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∏–∞–∏–∫–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=26; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∏– π–∞–∏–∏ : –ú–µ–¥–≤–ç µ–¥– π–∫– ª–∏–∏–∞–∫–∏–∏–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∞–∞–∫–∞–∫–†–∫–∞–∑–∏–∞–∞– ì– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=25; auteur inconnu; '
RM2BDF4GE'–†—É—∫—∏– π–∞–∏–∏ : –ú–µ–¥–≤–ç µ–¥– π–∫– ª–∏–∏–∞–∫–∏–∏–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∞–∞–∫–∞–∫–†–∫–∞–∑–∏–∞–∞– ì– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=25; auteur inconnu; '
'–†—É—Å—Å–∫–∏–π: –°—ç—∞– æ–≥–∞–Ω–æ–≤, –í–∏—Å– ª–∏– π–∏–∞ –ï–≥–æ–Ɔ–∏—á; 1906; –ü–µ—π–∫–∞—∞—∞–∞–†∏– – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ–± –µ–µ —á–ª–µ–Ω–∞—Ö]†: –õ–∏—ç.-—Ö—É–¥–æ–∂. –∏–∑–¥. / –ü–æ–¥ —Ä–µ–¥. –ù. –ü—Ä—É–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ. - –°–∞–Ω–∫—ç-–ü–µ—µ—Ä–±—É—Ä–≥†: –ê–Ω–¥—µ–µ–≤, 1906. URL: dlib.rsl.ru/viewer/01003737637#?page=54; auteur inconnu; '
RM2BDGYNW'–†—É—Å—Å–∫–∏–π: –°—ç—∞– æ–≥–∞–Ω–æ–≤, –í–∏—Å– ª–∏– π–∏–∞ –ï–≥–æ–Ɔ–∏—á; 1906; –ü–µ—π–∫–∞—∞—∞–∞–†∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –æ–± –µ–µ —á–ª–µ–Ω–∞—Ö]†: –õ–∏—ç.-—Ö—É–¥–æ–∂. –∏–∑–¥. / –ü–æ–¥ —Ä–µ–¥. –ù. –ü—Ä—É–∂–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ. - –°–∞–Ω–∫—ç-–ü–µ—µ—Ä–±—É—Ä–≥†: –ê–Ω–¥—µ–µ–≤, 1906. URL: dlib.rsl.ru/viewer/01003737637#?page=54; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∏– π– û– ù : –∏–≥–Ω—ë–≤, –∫– ª–∞– π–æ–∞–∏– ª–∏– ì–∞–∞–†–∞–∏–∏–∑–∞–∞–∫–∫–∞–∫–∏–∏–∞– Ñ–∏–∏–∫–∏–∏–∫–∞–∞–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=29; auteur inconnu; '
RM2BDFC43'–†—É—∫—∏– π– û– ù : –∏–≥–Ω—ë–≤, –∫– ª–∞– π–æ–∞–∏– ª–∏– ì–∞–∞–†–∞–∏–∏–∑–∞–∞–∫–∫–∞–∫–∏–∏–∞– Ñ–∏–∏–∫–∏–∏–∫–∞–∞–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=29; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∏– π–∏–∞–∞ : –í–∏—Ö– ª—ç−µ–≤, –í–∏—Å– π–∏– ª–∏– ì–∞–∞–∞–∏–∑–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∞–∞–∫–∞–∫–∏–∏–∫–†–∏–∫–∞–∞– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=27; auteur inconnu; '
RM2BDH8R4'–†—É—∫—∏– π–∏–∞–∞ : –í–∏—Ö– ª—ç−µ–≤, –í–∏—Å– π–∏– ª–∏– ì–∞–∞–∞–∏–∑–∏–∞– Ñ–∏–∏–∏–∫–∏–∞–∞–∫–∞–∫–∏–∏–∫–†–∏–∫–∞–∞– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=27; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∏—π– õ–∞–∫ : –Ñ–æ–∏– ù—ç—é–∞,–∑–∞–∏–∞–∫–∏–∏–∫–∞–∏– ì–∞–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∑–∞–∏–∏–∞–∞–∫–∞–∫–†–∫– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=23; auteur inconnu; '
RM2BDF1C6'–†—É—∫—∏—π– õ–∞–∫ : –Ñ–æ–∏– ù—ç—é–∞,–∑–∞–∏–∞–∫–∏–∏–∫–∞–∏– ì–∞–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∑–∞–∏–∏–∞–∞–∫–∞–∫–†–∫– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=23; auteur inconnu; '
'–†—É—∏—∫–∏– π–∫– ª : –æ—è—∫–∫–∞– π– ª–∞–∏–∏–∏– ì–∞–∞–∏–∞–∫–∏–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∏–∫–∞–∫–†–∫–∞–∑–∏–∞– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=25; auteur inconnu; '
RM2BDG71K'–†—É—∏—∫–∏– π–∫– ª : –æ—è—∫–∫–∞– π– ª–∞–∏–∏–∏– ì–∞–∞–∏–∞–∫–∏–∞–∏–∏–∏– Ñ–∞–∏–∏–∫–∞–∫–†–∫–∞–∑–∏–∞– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=25; auteur inconnu; '
'–†—É—∫—∏– π–∞– ª–∫ : –•—∞—É—â−∞ æ–≤, –ê–ì–µ–∏—∏– ì–∞–Ω–¥—∞—∏—∑–∞–∫–†–∫–∞–∫–∏–∏–∞– Ñ–∏–∫–∏–∏–∏–∏–∫–∞–∞–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=26; auteur inconnu; '
RM2BDEP0Y'–†—É—∫—∏– π–∞– ª–∫ : –•—∞—É—â−∞ æ–≤, –ê–ì–µ–∏—∏– ì–∞–Ω–¥—∞—∏—∑–∞–∫–†–∫–∞–∫–∏–∏–∞– Ñ–∏–∫–∏–∏–∏–∏–∫–∞–∞–∏– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - –ú–æ—Å–∫–≤–∞†: –í–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, 1906. URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01005377308#?page=26; auteur inconnu; '