Hanuman Mandir (Kishkindha Le Singe Hanuman Temple), Anegundi.
RMENAF4CHanuman Mandir (Kishkindha Le Singe Hanuman Temple), Anegundi.
Hanuman Mandir (Kishkindha Le Singe Hanuman Temple), Anegundi.
RMENAF49Hanuman Mandir (Kishkindha Le Singe Hanuman Temple), Anegundi.
Hanuman Mandir (Kishkindha Le Singe Hanuman Temple), Anegundi.
RMENAF48Hanuman Mandir (Kishkindha Le Singe Hanuman Temple), Anegundi.