Paysage de montagnes karstiques & Li River de ballon à air chaud, Guilin, Yangshuo, Guangxi Province, China

- ID de l’image: B3AA83
Paysage de montagnes karstiques & Li River de ballon à air chaud, Guilin, Yangshuo, Guangxi Province, China
Jon Arnold Images Ltd / Alamy Banque D'Images
ID de l’image: B3AA83
Lieu: Guangxi, China