Paysage de montagnes karstiques & Li River de ballon à air chaud, Guilin, Yangshuo, Guangxi Province, China

- ID de l’image: B3AA83

Paysage de montagnes karstiques & Li River de ballon à air chaud, Guilin, Yangshuo, Guangxi Province, China

Jon Arnold Images Ltd / Alamy Banque D'Images

ID de l’image: B3AA83

Lieu: Guangxi, China